اولین نمایشگاه صنایع خلاق

  چهاردهم تا هفدهم دی ماه نود و هشت

محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران