پرکن اتوماتیک مخازن

پرکن اتوماتیک مخازن 


درصنایع مختلف آب گیری مشخص مخازن برای انجام یک پروسه تولیدی دارای اهمیت بسزایی است بطور مثال درساختما سازی میزان آب مخلوط شده با سیمان باید تنظیم گردد ویا درصنایع دارویی – بهداشتی مثلا" ساختن شامپوها ی مختلف میزان آب مخلوط شده با مواداولیه باعث افزایش ویا کاهش غلظت شوینده تولید شده میگردد بنابراین اندازه گیری دقیق حجم آب بارگیری شده بسیا ر حائز اهمیت است ازاین رو شرکت پیشران صنعت اقدام به ساخت وتولید دستگاهی نموده که میتواند حجم آب عبوری ازمسیررا اندازه گیری کرده و با رسیدن به مقدار موردنظر پمپ ها و یا شیرهای برقی پرکن راقطع ویا وصل نماید درادامه قابلیتهای سیستم فوق بطور خلاصه شرح داده میشود.


1-تنظیم میزان آب قابل بارگیری درهرمخزن به لیتر
2-محاسبه مدت زمان بارگیری هرمخزن و تمامی مخازن
3-قطع اتوماتیک پمپ وشیرپس از بارگیری
4-ذخیره اطلاعات بارگیرها درحافظه سیستم برای رجوع دوباره
5-ذخیره اطلاعات بارگیری ها برای محاسبه سوابق بصورت فایل اکسل
6-صفحه تاچ اسکرین و راحت برای کارکردن افراد مختلف
7-تغییرمیزان ظرفیت درهرمخزن قبل ازشروع بارگیری روی مخزن
8-آلارم نوری و صوتی پس از اتمام هر مرحله ازکار واتمام تمام مراحل پرکردن