اتوماسیون گرمایش

اتوماسیون گرمایش

درکلیه اماکن مسکونی -اداری -آموزشی و صنعتی بویلرهاوموتورخانه قسمت اصلی  برای ایجاد گرمایش درساختمان هستند وکنترل بویلرها بسیاربا اهمیت بوده چراکه زمان کار بویلرهاو پمپها وشرایط کاری آنها درفصول مختلف تاثیرمستقیم روی 2 مقوله خواهد گذاشت.
1-میزان مصرف انرژی و مبلغ آبونمان تحمیلی به ساختمان
2-میزان استهلاک سیستم
برای آنکه در2 مقوله فوق بتوانیم به بهترین شرایط ازنظرهزینه کرد و استهلاک سیستم برسیم هوشمند سازی سیستم گرمایش جزء موارد غیرقابل انکار خواهدبود چراکه باهوشمند سازی وکنترل مداوم یک سیستم گرمایش براحتی نقاط اپتیمم استفاده مشخص شده و کمترین استهلاک با کمترین مصرف انرژی را شاهد خواهیم بود.
دراتوماسیون سیستم گرمایش میتوان از روشهای مختلف بهره برد که درصورت نیاز این مجموعه تمامی راه حلهای قابل اجرا برای هر مجموعه بصورت مشخص بصورت مکتوب ارایه می دهد.این روشها عبارتست از
1)اتوماسیون و هوشمند سازی بویلر
2)اتوماسیون  و هوشمند سازی پمپ ها
3)آتوماسیون و هوشمند سازی هواسازها
4)کنترل دمای دیجیتال پیک تو پیک
5)کنترل و مونیتورینگ دمای وایر لس

6)کنترل هوشمند بویلرها ,پمپ ها توسط    plc