اتوماسیون سرمایش

اتوماسیون سرمایشچیلرها و هواسازها قسمت اصلی بخش خنک کننده ساختمانهای اداری وتجاری بزرگ ومتوسط را تشکیل میدهند وجود سیستم های کنترل کننده برای آنها بسیار دارای اهمیت بوده چراکه کار کرد درست این تجهیزات تعیین کننده شرایط دمایی ساختمان بوده و کیفیت دما رابطه مستقیم  با این ادوات دارد . حال اگر شیرهای برقی درمسیرهواسازها به درستی تنظیم نشده باشند و یا آنقدر سیستم قدیمی باشد که اصلا" ترموستاتهای آنها عمل نکنند ویا تکنولوژی استفاده شده درآنها منسوخ شده باشد باسناریویی روبه رو هستیم که با مصرف انرژی زیاد حتی دمای مطلوب را درمحل ایجاد نمی نماید ازاین رو وجود سیستم های اتوماسیون هواسازها درزمستان وتابستان بسیار ضروری است که البته با توجه به عدم استفاده درسالهای طولانی درسیستم های قدیمی عموما" این تجهیزات باید با مورد دیگری که تکنولوژی جدیدتری دارند تعویض شوند ویاسیستم اتوماسیون نوینی برای آنها درنظر گرفته شود .
به منظور حصول نتیجه خوب میبایست  اطلاعات کافی درمورد هواسازها وچیلرها دراختیار این شرکت قرارگیرد تابا کارمهندسی و برآوردهزینه نوع ومکانیزم اتوماسیون کاملا" معلوم و مکتوب  گردد.
راهنمایی های شما مارادرادامه راه کمک خواهد کرد برای اطلاعا ت بیشتر با ما تماس بگیرید.