عواملی که سبب سوختن اتو میشوند

 

1)به برق بودن اتودر زمان طولانی وعدم استفاده از اتو و عدم انتقال گرما

2)ضربع فیزیکی و یا افتادن اتو از محلی با ارتفاع زیاد که سبب صدمه به قسمتهای محدود کننده دما میشود