عواملی که سبب سوختن سشوار میشود

 

 

 

عواملی که سبب سوختن سشوار میشود

1)استفاده بی ئقفه و بدون استراحت به سشوار

2)ضربه مستقیم با غیر مستقیم مانند از دست افتادن روی زمین

3)گرفتگی مجرای ورودی فن توسط مو و پرز

4)خرابی کلید سشوار در استفاده مکرر